Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mastna.com

Provozovatelem internetového obchodu www.mastna.com je výtvarnice Marta Mastná, Dašovský mlýn - Štěměchy 32, 675 27 Předín, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Třebíči, oddíl C, vložka 173810, IČ: 13072528. NENÍ PLÁTCE DPH. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu. Kontaktní telefon 606788244, mail mlynmuzeum@seznam.cz

Tyto obchodní podmínky upravují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a Zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění). Pokud spotřebitel smluvní stranou není, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění). Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu www.mastna.com  a že s nimi souhlasí.

Postup vedoucí k uzavření smlouvy je patrný z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a v případě potřeby změnit, opravit nebo zrušit.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka zboží

Objednat zboží může kupující těmito způsoby:

 •          osobně na prodejních akcích
 •          telefonicky 
 •          emailem 
 •          prostřednictvím internetového obchodu.

Jakákoliv z výše zmíněných forem objednávek je závazná.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce veškeré nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. jméno,v případně velkoobchodního prodeje obchodní firma objednatele, IČ, DIČ, určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.)

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. 

Prodávající odpovídá dle § 616 občanského zákoníku spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Cena zboží

Kupujícímu je dodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží na zakázku a cena je oproti ceníku z jakýchkoliv důvodů navýšena, prodávající kupujícímu předem toto oznámí. Ceny v obchodě jsou koncové, včetně DPH.

Dodací podmínky

Zboží, které má prodávající na skladě, je připraveno k dodání okamžitě po potvrzení objednávky prodávajícím.

Zboží z nabídky e-shopu, které je právě vyprodáno může termín odeslání prodloužit. Toto je kupujícímu  neprodleně sděleno.  

U zboží ručně zhotoveného  na zakázku je dodání stanoveno dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a liší se podle aktuálního množství zakázek.

Jakékoliv případné odchylky ve lhůtě dodání sdělí prodejce kupujícímu emailem, případně telefonicky. 

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

Způsoby dopravy 

 •          Osobní odběr
 •          Česká pošta - Doporučená zásilka
 •          Česká pošta - Balík do ruky 
 •          Zásilkovna na pobočku

 Způsoby platby

 •          Platba v hotovosti při osobním odběru zboží
 •          Platba bezhotovostně předem - bankovním převodem na účet prodávajícího u Air bank 1038885013/3030
 •          Platba na dobírku při doručení zboží - hotovost přebírá od zákazníka přepravce.
 •          Platba kartou přes platební bránu Sum up

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu  a e-shopu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu § 53 odst. 7 o.z.

Spotřebitel bude moci odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, a to e-mailem, zprávou na Messengeru nebo telefonátem. Poté nepoužité zboží zaslat na své náklady v původním obalu a se všemi prodejními doklady (kromě faktury/dokladu o zaplacení) na adresu prodávajícího. Jestliže jsou tyto podmínky splněny, pak prodávající vrátí kupní cenu (sníženou o skutečné poštovné) kupujícímu na jeho účet do 30ti dní od zpětného převzetí zboží. 

Ustanovení § 53 odst. 8 o.z. stanoví, že kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného nebo vyrobeného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:
a) objednané zboží  již nevyrábí
b) výrazným způsobem se změnila kupní cena, za kterou prodávající zboží nakupuje od dodavatelů a tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky
c) po potvrzení objednávky zjistí prodávající skutečnosti, které zakládají důvodné obavy, že nabízené zboží začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován emailem nebo telefonicky a bude s ním dohodnut další postup.

Pokud kupující již zaplatil část kupní ceny za zboží nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet co nejdříve. 

Ochrana osobních údajů

Kupující zasláním své objednávky prodávajícímu vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jím uvedené osobní údaje byly zpracovávány a vedeny v databázi prodávajícího. Tento souhlas je oprávněn kupující kdykoliv písemně odvolat, po jeho odvolání přestane prodávající nadále zpracovávat osobní údaje kupujícího.

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány výhradně pro potřeby prodávajícího a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy.

S osobními údaji, které kupující poskytl je prodávajícím nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění).

 Registrační číslo na ÚOOÚ: 00046016